maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort bursa escort düzce escort edirne escort ısparta escort karabük escort yalova escort konya escort nevşehir escort antakya escort aydın escort konya escort antalya escort liseli porno porn otele gelen escort escort kızlar escort telefon escort telefon escort telefon porno izle konya escort Yıllık Olağan Genel Kurul
Fener Ağlama
0 Aslan Tıkladı
FENER AĞLAMA

Yıllık Olağan Genel Kurul

Yıllık Olağan Genel Kurul
13 Nisan 2014, Pazar 10:06

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2014 Pazar günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium’da başlıyor.

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündemi şöyle:

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Sunuş konuşması,

5. Tüzüğümüz uyarınca yapılması gereken seçimlere ilişkin Dernekler Masası’ndan 
Kulübümüze intikal eden yazıların sunulması, yine aynı konuya ilişkin Divan Kurulumuzca alınan mütalaaların Genel Kurulumuza arz edilmesi ve konunun görüşülmesi,

6. Faaliyet raporunun sunulması,

7. Denetim Kurulu raporunun okunması,

8. Raporlar hakkında görüşmeler,

9. Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

10. Denetim Kurulu’nun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

11. 9 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Mali Genel Kurul’da 4. gündem maddesi altında görüşülüp kabul edilen yetkilerin 31.05.2016 tarihine kadar uzatılmasının karara bağlanması (9 Temmuz 2011 tarihli Genel Kurul’un Gündemi bilgi
amaçlı olarak bu metnin ekinde bulunmaktadır),

12. Beşiktaş Kuruçeşme’de 5 Pafta, 369 Ada, 1 Parsel’de bulunan Galatasaray Adası’nın (iç ve dış reklam alanları gelirleri dahil) yıllık 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) Amerika Birleşik Devletleri Doları altında olmamak kaydıyla ve sadece üyelerimizin kullanımına tahsisli bir restoranın muhafaza edilmesi ve yine üyelerimizin havuz
tesislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanma haklarının muhafaza edilmesi koşulları ile kiralanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13. Camiamızın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, iç barışının ve huzurunun kuvvetlendirilmesi için 1995 yılından bugüne kadar verilmiş Kulüpten ihraç dahil her türlü Disiplin Cezaları sebebiyle maruz kalınan ve/veya ibrasızlık sebebiyle oluşan her türlü hak mahrumiyetlerinin kaldırılmasına ve gerekli olan durumlarda ilgililerinin
disiplin sicilinden terkin edilmesine karar verilmesi (Mezkur süre zarfında verilen tüm disiplin cezalarını içeren liste bilgi için dağıtılacak ve oylama münferit cezaların hepsine etki etmek üzere toplu olarak yapılacaktır),

14. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması (İşbu madde 13. maddenin kabul edilmesi durumunda o madde kapsamında değerlendirilerek görüşülmeyecektir),

15. 2014 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

16. Dilekler.

Bilgi Eki:
9 Temmuz 2011 tarihli Olağan Mali Genel Kurul gündeminin 4. maddesi:
4. Derneğimizin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılmasını teminen;

4.1. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3. kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve
mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden ve/veya 3. kişilerden (banka, finans kurumu ve benzeri kurumlar) finansman sağlanması, ayrıca Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması,

4.2. Yeniden yapılandırma çerçevesinde, Derneğimiz borç yapısının İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı ve 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait taşınmaz üzerinde 3. kişiler lehine kurulmuş olan her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (ipotek ve benzeri) tesis edilmesi,

4.3. İstanbul ili, Beykoz ilçesi Çayağzı köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, 1-5 pafta 2942 parselde kayıtlı, 1.175.000 m2 yüzölçümlü (F22D05C3B Pafta, 3202 parselde kayıtlı 869.522,18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı- f22d05c3b pafta, 3201 parselde kayıtlı 206.497,84 m2 yüzölçümlü Özel Orman vasıflı ve f22d05c3b pafta, 3203 parselde kayıtlı 8.423,03 m2 yüzölçümlü Okul Alanı vasıflı) mülkiyeti Derneğimize ait ve inşaat ruhsatı alınmış olan taşınmazın değerlendirilmesi kapsamında; doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış, trampa, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların satışı veya kiraya verilmesi; gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, devir, satış, trampa, takas, ipotek, rehin ve özel parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta bulunulması,

4.4. Yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yeni bir gayrimenkul ve/veya gayrimenkullerin Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, bahis konusu gayrimenkul üzerine 3. kişiler lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkul ediminin bir şirketin hisselerinin alınması suretiyle gerçekleşmesi halinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi,

Konularında; 
Tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12, 13 ve 19. fıkraları uyarınca Yönetim Kuruluna, 4.3. maddede sayılan faaliyetlerin yürütülmesi ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2014 tarihine kadar yetki verilmesi.GENEL KURUL:

Toplantı, Divan Başkanlığı seçimiyle başladı. 

Genel Kurul Divan Başkanlığına oybirliğiyle Duygun Yarsuvat, Divan heyetine de Okan Tekinşen, Selim Önen, Sait Bingöl, Asena Yılmazkaya ve Metin Aslan seçildi. 586 üyenin katılımı ile toplantının başladığı açıklandı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesinin ardından,  Divan Başkanı Duygun Yarsuvat, gündemin 5. maddesinin, gündemin 10. maddesinden sonra görüşülmesini oya sundu ve kabul edildi. 201 imzalı bir önergeyle, gündemin 11, 12 ve 13. maddelerinin gündemden çıkarılarak bir olağanüstü genel kurul toplantıda görüşülmesi talep edildi.

Önerge lehine İlker Canalp, aleyhine Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Karlı konuştu. Daha sonra Başkan Ünal Aysal kürsüye geldi. Başkan Ünal Aysal, "Gündemin 12 ve 13. maddeleri olan Galatasaray Adası ve Genel Af konusunun başka bir toplantıya ertelenmesine itiraz etmeyeceğiz. Ancak yetkiler konusunda ısrarlı olacağız. Biz olsak da olmasak da bir sonraki yönetim kurulu için de bunlar geçerlidir. Yönetimlerin hangi yetkileri olduğunu bilmeleri gerekir. Bunlar ayrıca yeni yetkiler değildir, sadece bunun uzatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Gündemden çıkarılması istenen maddeler ayrı ayrı oya sunuldu.  

Gündemin 13. maddesinin (Camiamızın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, iç barışının ve huzurunun kuvvetlendirilmesi için 1995 yılından bugüne kadar verilmiş Kulüpten ihraç dahil her türlü Disiplin Cezaları sebebiyle maruz kalınan ve/veya ibrasızlık sebebiyle oluşan her türlü hak mahrumiyetlerinin kaldırılmasına ve gerekli olan durumlarda ilgililerinin disiplin sicilinden terkin edilmesine karar verilmesi (Mezkur süre zarfında verilen tüm disiplin cezalarını içeren liste bilgi için dağıtılacak ve oylama münferit cezaların hepsine etki etmek üzere toplu olarak yapılacaktır) bir başka toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 12. maddesinin (Beşiktaş Kuruçeşme’de 5 Pafta, 369 Ada, 1 Parsel’de bulunan Galatasaray Adası’nın (iç ve dış reklam alanları gelirleri dahil) yıllık 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) Amerika Birleşik Devletleri Doları altında olmamak kaydıyla ve sadece üyelerimizin kullanımına tahsisli bir restoranın muhafaza edilmesi ve yine üyelerimizin havuz tesislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanma haklarının muhafaza edilmesi koşulları ile kiralanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi) bir başka toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 11. maddesinin oylanmasından önce Başkan Ünal Aysal tekrar kürsüye gelerek yönetimin bu konuda mutabakatı olmadığı tekrar belirtti. 

Gündemin 11. maddesinin (9 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Mali Genel Kurul’da 4. gündem maddesi altında görüşülüp kabul edilen yetkilerin 31.05.2016 tarihine kadar uzatılmasının karara bağlanması) bir başka toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesi oy çokluğu ile kabul edilmedi. 

Daha sonra Başkan Ünal Aysal sunuş konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.


Başkan Ünal Aysal'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Yönetim Kurulu üyesi Mete İkiz, kürsüye gelerek,  daha önce resmi internet sitemizde kulüp üyelerine sunulan ve 401 sayfalık bir kitap olarak da dağıtılan  Galatasaray Spor Kulübü 2013 yılı Faaliyet Raporu'nu sundu.

Mete İkiz Kulübümüzün 30 Mart 2013 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan 158 mn TL olan gelir bütçesine karşılık 2013 yılında 168 mn TL gelir elde ettiğini ifade etti ve 155 mn TL olarak onaylanmış bulunan gider bütçesine karşılık ise 151 mn TL giderin gerçekleştiğini söyleyerek Kulübümüzün 2013 yılını 17 mn TL net gelirle kapattığını açıkladı.

Mete İkiz 2013 yılı hesap dönemi için bütçelenen 124,8 mn TL’lik Merkez ve Tesisler gelirlerinin 132,8 mn TL olarak gelir bütçesinin 8 mn TL üzerinde gerçekleştiğini anlattı ve sportif şubelerimizde bütçelenen 32,6 mn TL gelire karşılık 34,4 mn TL gelir oluştuğunu açıkladı. Kulüp Merkezi ve Tesisler ile sportif şubelerimizin gelir ve giderlerini tüm detaylarıyla toplantıya katılan üyelerimizle paylaşan Mete İkiz, 2013 yılı hesap dönemi için 11,5 mn TL olarak onaylanmış finansman gideri bütçesine karşılık 3.7 mn TL’lik finansman giderinin oluştuğunu ifade etti.

Ardından Denetleme Kurulu adına Ural Aküzüm, Denetleme Kurulu Raporu'nun özet olarak okudu. Tüzük gereği denetleme faaliyetlerinin yapıldığını saptanan aksaklıkların ve önerilerin rapora yansıtıldığını belirten Aküzüm, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği 19 yeni yönetmeliğin uygulamaya sokulduğunu hatırlatarak, kulübün bağımsız denetim şirketlerince denetlendiğini, konsolide borç-alacak farkının 555 milyon TL (260 milyon ABD Doları) olduğunu belirtti.  Sonuç olarak defter kayıtları ve belgelerin uyum içinde olduğunu anlattı.

Daha sonra  Genel Kurul Divan Başkanı toplantıya 20 dakikalık bir yemek molası verdi.


Öğle yemeği molasının ardından  raporlar hakkında görüşmelere geçildi. Üyelerimizden Suat Sarı, Osman Tamburacı, Hayri Kozak, Timur Kuban, Esra Termiyeci, İlker Canalp, Selim Arda Üçer, Murat Ece, Ahmet Özdığan, Mustafa Cengiz, Nazım Durak, Tolga Güllü, Tunç Üner, Taner Aşkın, Mehmet Şişman, Faruk Gürbüzer, Ali Ramazanoğlu, A. Cüneyt Yüksel, Emir Kıvırcık, Burçin Arslan söz alarak raporlar ve Galatasaray gündemini oluşturan konular hakkında görüşlerini açıkladılar.

Daha sonra eleştirileri yanıtlandırmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Mete İkiz kürsüye geldi. Kısa vadeli borçların artışı konusunda önlem olarak, borçların yeniden yapılanması çalışmalarında sona gelindiğini anlatarak, Türkiye'de bankaların kulübe uzun vadeli borç vermek konusunda hep çekimser kaldığını, "refinansman" çalışmasının tamamlanmasıyla Türkiye'de bir ilk yaşanacağını söyledi. İkiz, Galatasaray'ın sürekli zarar etmediğini, 2012 yılında kar ettiğini, 2013 yılındaki zararın çoğunun ise kur farkı giderinden kaynaklandığını belirterek, gelecekte Galatasaray'ı bölgesel bir güç haline gelerek yeni gelir kaynakları yaratacağını söyledi. 

Mete İkiz, Galatasaray Store'un 3.9 milyon net karın yanı sıra 6 milyon TL'lik isim hakkı gelirini de ödediğini, dolayısıyla gelirinin 10 milyon TL olduğunu belirtti. İkiz, Galatasaray Bonus gelirlerinin 2 milyon TL değil 9.5 milyon TL olduğunu, Mobile gelirleri ile birlikte organizasyon gelirlerinin 15.2 milyon TL olduğunu belirterek, Galatasaray yaşadığı hukuk departmanında adli sahtekarlık olayından yaşanan kısmi gelir kaybının Başkan Ünal Aysal tarafından gereği yapılarak karşılandığını söyledi. UEFA'ya her türlü bilginin zamanında iletildiğini, 9.4 milyon Euro'luk aşımın en büyük sebebinin kur farkı giderlerinden kaynaklandığının ifade edildiğini, gelişmekte olan pazarlarda bu tip gelişmelerin olduğunun ifade edildiğini, uyarı dışında bir başka sonuç beklemediklerini ifade etti.  İkinci sermaye artışının tamamen kulübün kaynaklarından karşılandığını, 11 sezon boyunca  her yıl 100 milyon TL civarında olan stad gelirlerinin Sportif AŞ'ye aktarılmasının küçük yatırımcılarının avantajına olduğunu anlatan Mete İkiz, Kulübün Sportif A.Ş.'deki hisselerinin %55'den %68.8'e çıktığını kaydetti. 150 milyon tutarındaki banka borcu olduğunu, Galatasaray gelirlerinin 130 milyon dolarlık kısmının Galatasaray hesaplarına girmeden doğrudan bankalara gittiğini söyleyen Mete İkiz, 4 sezon için 300 milyon TL'lik naklen yayın geliri ve 400 milyon TL'lik stat gelirinin de temlikli olmadığını belirtti.

İdari ve hukuki soruları da Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Karlı yanıtladı. Stad çatısına ilişkin olarak, fiziki şartlardan ötürü çatının yapılmamasının doğru olduğunu savunan görüşler olduğunu hatırlatan Karlı, bunun yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü ile de protokol konusunda hukuki bir anlaşmazlık bulunduğunu anlattı. UEFA Market Pool gelirlerindeki düşüşün nedenini anlatan Karlı, sabit ödemenin aynı kaldığını ancak değişken ödemelerde kayıp olduğunu, Bunun nedeninin de Türk yayıncının 2012-15 dönemi ihalesine 2 yayın grubunun birleşerek kulüplerden habersiz girdiğini ve rakamları düşürdüğünü anlattı. Mehmet Karlı, Spor Genel Müdürlüğü ile davaların devam ettiğini,  bir yönetmelikle kulübün üzerinde vergi salınmaya çalışıldığını, bunun sadece Galatasaray'a da değil, diğer spor kulüplerine de yapıldığını anlattı. Ada davasına ilişkin olarak ise, hukuken gerekli her türlü mücadelenin verildiğini anlatan Mehmet Karlı, yaşanan zorluklara ilişkin olarak "biz bu hukuki mücadeleleri İsveç'te yapmıyoruz, Türkiye'de yapıyoruz" dedi.

Daha sonra gündemin 9. maddesine geçildi. Ancak tam bu sırada Rusya'da Galatasaray Odeobank ile Fenerbahçe arasında oynanmakta olan Euroleague Kadın Basketbol Finali'nin son anları dolayısıyla genel kurula ara verildi.  Naken yayın sahnenin perdesine yansıtıldı ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 69-58 yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu maçın son saniyeleri büyük bir heyecan içinde hep beraber izlendi.   Şampiyonluğun gelmesiyle salonda büyük bir sevinç yaşandı ve tazahüratlarla inledi. 

EN BÜYÜK CİMBOM!!!!

Gündemin "Yönetim Kurulu’nun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması" maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun aklanması oy çokluğu ile kabul edildi.  

Oylamanın ardından Başkan Ünal Aysal kürsüye gelerek genel kurulun güvenin dolayı üyelere teşekkür etti.

Daha sonra Denetim Kurulu’nun aklanması oylaması yapıldı. Yapılan oylamada Denetim Kurulu oybirliği ile aklandı.

Daha sonra gündemin "9 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Mali Genel Kurul’da 4. gündem maddesi altında görüşülüp kabul edilen yetkilerin 31.05.2016 tarihine kadar uzatılmasının karara bağlanması" maddesine geçildi. Madde hakkında üyelerimizden Murat Ece, Osman Tamburacı, Mehmet Erişen, Taner Aşkın, Yusuf Dülger, Hilmi Ok ve Mehmet Helvacı görüşlerini belirtmek üzere söz aldılar.

Daha sonra oylamaya geçildi ve Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.​

MOBİL'DE KükreyenAslan

En güncel galatasaray haberleri, son dakika
gelişmeleri ve en iyi spor yazarları QR Kod
okuyucu ile hemen cebinde!

kukreyenaslan.com
HABER YORUMU BULUNAMADI
SENDE YORUM YAZ !

CAPTCHA security code
YORUM YAP
ÖNE ÇIKARILAN HABERLER
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
GAZETE MANŞETLERİ
GAZETE MANŞETLERİ
Galatasaray bu sezon şampiyon olur mu?